Wie vandaag denkt aan (ver-)bouwen, moet minstens E-peil 40 en een verplicht aandeel hernieuwbare energie voorop stellen. Uiteraard zijn de eisen veel specifieker. Ze zijn onderverdeeld in drie grote groepen:

EPB nieuwbouw eisen 2018
- thermische isolatie S31 -peil, maximaal U- en R-waarden
- energieprestatie E-peil, netto-energiebehoefte
- binnenklimaat minimale ventilatievoorzieningen rn beperken van oververhitting
- hernieuwbare energie 15kWh/m²jaar
-
De personen die betrokken zijn bij het bouwproces hebben in het kader van de energieprestatieregelgeving elk hun eigen taken en verantwoordelijkheden:

-
aangifteplichtige / bouwheer
  is verplicht de EPB-eisen na te leven, zodat het gebouw voldoet aan de energieprestatieregelgeving.
EPB verslaggever
  Toetst het ontwerp aan de energieprestatieregelgeving, maakt een voorcalculatie van het beoogde resultaat.  
  Doorheen het volledige bouwproces is hij/zij het aanspreekpunt voor vragen en knelpunten en proberen steeds een geschikte oplossing te formuleren.
  Ten laatste 6 maanden na de oplevering van de werken wordt het EPB verslag ingediend bij het Vlaams Energie Agentschap.  
de ventilatieverslaggever
  De ventilatieverslaggever moet van alles op de hoogte zijn. En dus ook alles coördineren en opvolgen. Van keuze van ventilatiesysteem, over de uitvoering (toevoer, doorvoer, afvoer) tot de controle van de prestaties
- Ventilatie voorontwerp (VVO);
- Ventilatie ontwerp specificaties (VOS)
- Ventilatieprestatieverslag (VPV)
de architect
  zal de bouwheer tijdens het bouwproces bijstaan. Hij heeft als taak het gebouw zo te ontwerpen dat het voldoet aan de EPB-eisen.
Welke eisen zijn voor u van toepassing?
Dateert uw bouwaanvraag van 2018 klik hier voor de EPB-eisentabel
Dateert uw bouwaanvraag van 2017 01-01 t/m 31-12 klik hier voor de EPB-eisentabel
Dateert uw bouwaanvraag van 2017 01-01 t/m 01-03 klik hier voor de EPB-eisentabel
Dateert uw bouwaanvraag van 2016 klik hier voor de EPB-eisentabel
Dateert uw bouwaanvraag van 2015 klik hier voor de EPB-eisentabel
Dateert uw bouwaanvraag van 2014 klik hier voor de EPB-eisentabel
Het bouwproces bestaat uit verschillende fases. Bij iedere fase hoort, in het kader van de energieprestatieregelgeving, een specifiek document:
- de vergunningsaanvraag en eventuele haalbaarheidsstudie
- opstellen startverklaring en energieadvies
- indienen van de startverklaring
- de EPB-aangifte
- het energieprestatiecertificaat voor nieuwbouw

Met een blowerdoor test je de luchtdichtheid van uw woning, hoe beter luchtdicht hoe energie zuiniger de woning zal zijn. Tijdens een blowerdoor test wordt de luchtdichtheid van een woning / gebouw gemeten bij een onder- en overdruk van 50 Pa. De resultaten worden gemeten met geijkte apparatuur en de gegeven worden in de EPB aangifte verwerkt.
Een goede luchtdichtheid bij nieuwbouw wordt beloond met een lager E-peil.

LIRY TOM is een onafhankelijk verslaggever.

Wij verzorgen voor u het volledige traject, vanaf de startverklaring tot en met de eindaangifte.

 
liry tom
       
 

Rietveld 17
2640 Mortsel

Tel 03 - 459 93 76

 
passief kantoor
 
   
     
 
   
   
*
 
*
 
 
 
     
 
   
   
design & copyright&copy 2019 Liry Tom Webdesigners